“Sinh vật lạ” xuất hiện tại The Green House Coffee

Em đến và đi như một cơn gió…

Trong hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, mèo và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cỏ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

(Ghé thăm 46 lượt, 1 lượt trong hôm nay)