Hoằng Đạt 3 - Ẩm Thực Chay

Khu vực khác
Giảm 10% tổng Bill trên tất cả khung giờ
Ăn chơi sinh viên