Nguyên Đình Quán

Khu vực khác
Giảm 20% cho tổng bill
Ăn chơi sinh viên